Nowe wyzwania i nowe technologie w administracji publicznej, finansach publicznych i prawie podatkowym

 

Termin: 26-27 września 2024 r.

Miejsce: Széchenyi István University, Wydział Prawa, Áldozat utca 12, 9026 Győr, Węgry

 

Rejestracja uczestników

Organizatorzy: 

- International Center of Public Finance and Tax Law Research (https://www.centeroffinance.org/)

- Central and Eastern European Association for Public Administration (https://kte.sze.hu/en_GB/home) 

- Universytet Istvána Széchenyi’ego w Győr (Węgry), Wydział Prawa (https://dfk.sze.hu/) 

- Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (https://prawo.uwb.edu.pl/)

 

I Informacje ogólne:

Rejestracja online przez stronę https://centeroffinance.org/konferencja-2024

 

Terminy:

10 czerwca 2024 r. – rejestracja uczestników online; przesłanie tytułu artykułu wraz z abstraktem.

21 czerwca 2024 r. – wstępna decyzja w sprawie:

a) akceptacja referatu do wygłoszenia,

b) miejsca publikacji artykułu w określonym czasopiśmie.

14 lipca 2024 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej.

2 września 2024 r. – przeslanie artykułu do wyznaczonego czasopisma.

 

Opłaty konferencyjne:

190 EUR – opłata dla wszystkich uczestników, z wyjątkiem doktorantów.

120 EUR – opłata dla doktorantów.

Opłata konferencyjna w wysokości 190 EUR obejmuje 2 lunche i 2 kolacje, uczestnictwo we wszystkich sekcjach, debatach i wydarzeniach podczas konferencji, w tym udział w sesji plenarnej, poszczególnych sesjach (które zostaną jeszcze określone na podstawie rejestracji), w seminarium polskojęzycznym dla praktyków i seminarium doktoranckim, a także publikację w jednym z czasopism konferencyjnych. Proces decyzyjny odnośnie miejsce publikacji będzie podejmowany we współpracy Autorów i Rady Naukowej Konferencji. Ta, wierzymy przejrzysta, metoda opisana jest poniżej i urzeczywistnia się w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego.

Konto bankowe do wpłaty opłaty konferencyjnej:

Odbiorca: KÖZÉP ÉS KELET-EURÓPAI KÖZIGAZGATÁS TUDOMÁNYI EGYESÜLET

Adres: HU-9025 GYŐR, RADNÓTI MIKLÓS UTCA 41/E.

IBAN: HU90 1091 8001 0000 0114 6920 0003

SWIFT (BIC): BACXHUHB

Tytuł: imię i nazwisko uczestnika.

W formularzu rejestracyjnym znajduje się pole, w którym można wpisać dane do faktury. Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników konferencji, którzy są zainteresowani otrzymaniem faktury, o podanie pełnych danych do faktury.

II Zarys tematyki konferencji i harmonogram:

Krajobraz prawny szybko ewoluuje, a naukowcy i specjaliści w dziedzinie administracji publicznej, finansów publicznych i prawa podatkowego znajdują się w czołówce tych transformacyjnych zmian. Konferencja ma na celu zgromadzenie ekspertów z zakresu prawa, naukowców i praktyków w celu zbadania i przeanalizowania najnowszych wyzwań i technologii kształtujących te kluczowe obszary. Konferencja zapewni uczestnikom miejsce do wymiany spostrzeżeń i udziału we wspólnych dyskusjach. Ponadto odbędzie się seminarium doktoranckie, przestrzeń do prezentacji i dyskusji nad koncepcjami rozpraw doktorskich lub referatów związanych z głównym tematem konferencji. Uczestnicy konferencji zostaną również zaproszeni na wykład z metodologii pisania publikacji naukowych. Wreszcie, mając na uwadze korzenie Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego, chcielibyśmy zorganizować specjalny panel dla naukowców i praktyków w języku polskim. Jego tematyką, podobnie jak całej konferencji, będą nowe wyzwania i nowe technologie w administracji publicznej, finansach publicznych i prawie podatkowym. Nie wskazując zamkniętego katalogu uczestników, zaproszenie kierujemy do sędziów i pracowników urzędów administracji publicznej, urzędów skarbowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 26 i 27 września 2024 roku. Pierwszego dnia (czwartek) odbędzie się poranna sesja plenarna oraz popołudniowe sesje indywidualne w języku angielskim oraz panel dla praktyków w języku polskim. Drugiego dnia (piątek) odbędzie się seminarium doktoranckie wraz z wykładem z metodologii pisania artykułów naukowych przyjmowanych do bazy SCOPUS. Najlepsze artykuły zaprezetowane w trakcie seminarium doktoranckiego zostaną nagrodzone. Wieczorem drugiego dnia konferencji odbędzie się kolacja zamykająca konferencję.

Językiem roboczym konferencji jest angielski, z wyjątkiem specjalnego panelu dla praktyków, który odbędzie się w języku polskim.

III Kluczowe tematy konferencji: 

1. Transformacja cyfrowa w administracji publicznej:

- Wpływ technologii cyfrowych na świadczenie usług publicznych.

- Wyzwania i możliwości związane z wdrażaniem e-administracji i inicjatyw inteligentnych miast.

- Ramy prawne ochrony danych, cyberbezpieczeństwa i prywatności w sektorze publicznym.

2. Innowacje w finansach publicznych:

- Rola fintech i blockchain w przekształcaniu publicznego zarządzania finansami.

- Wyzwania i rozwiązania związane z walutami cyfrowymi i walutami cyfrowymi banku centralnego (CBDC).

- Innowacyjne modele finansowania projektów publicznych i infrastruktury.

3. Prawo podatkowe w erze cyfrowej:

- Implikacje podatkowe pojawiających się technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain i internet rzeczy (IoT).

- Międzynarodowe wyzwania podatkowe w kontekście cen transferowych, biznesu cyfrowego i pracy zdalnej.

- Rola technologii w przestrzeganiu przepisów podatkowych, egzekwowaniu prawa i przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

4. Implikacje prawne i etyczne:

- Kwestie etyczne związane z wykorzystaniem nowych technologii w administracji publicznej i finansach.

- Ramy prawne dla odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i algorytmicznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym.

- Przecięcie prawa i technologii w kształtowaniu polityki.

5. Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) w administracji publicznej:

- Integracja zasad ESG z polityką publiczną i praktykami administracyjnymi.

- Ramy prawne promowania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej w projektach i inicjatywach publicznych.

- Rola technologii w zwiększaniu przejrzystości i odpowiedzialności w raportowaniu ESG.

6. Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w administracji publicznej i finansach:

- Rosnące zagrożenia cyberatakami na instytucje publiczne i systemy finansowe.

- Reakcje prawne i regulacyjne na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym.

- Rola nowych technologii we wzmacnianiu odporności cyfrowej i ochronie infrastruktury krytycznej.

7. Transgraniczna współpraca podatkowa i regulacyjna:

- Złożoność prawna transakcji transgranicznych w gospodarce cyfrowej.

- Międzynarodowe wysiłki na rzecz harmonizacji przepisów podatkowych i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.

- Rola technologii w ułatwianiu globalnej współpracy i wymiany informacji między organami podatkowymi.

8. Innowacje w zakresie zgodności podatkowej i administracji podatkowej:

- Wykorzystanie analityki danych, uczenia maszynowego i automatyzacji w procesach zgodności podatkowej.

- Uwarunkowania prawne wdrażania cyfrowych systemów administracji podatkowej.

- Studia przypadków jurysdykcji wykorzystujących technologię do wydajnego i skutecznego poboru podatków.

9. Wyzwania prawne i regulacyjne związane z nowymi technologiami:

- Kwestie prawne związane z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, blockchain.

- Przecięcie technologii i odpowiedzialności prawnej w administracji publicznej i finansach.

- Elastyczne ramy regulacyjne nadążające za postępem technologicznym.

10. Zarządzanie kryzysowe i gotowość prawna:

- Ramy prawne zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, z uwzględnieniem zdarzeń takich jak pandemie, klęski żywiołowe i spowolnienia gospodarcze.

- Rola technologii w zwiększaniu odporności i zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych.

- Konsekwencje prawne interwencji rządowych i środków stymulacyjnych w czasach kryzysu.

IV Publikacje  

Organizatorzy konferencji współpracują z czasopismami, które opublikują referaty prezentowane na konferencji. Podczas rejestracji online uczestnicy zostaną poproszeni o wskazanie trzech czasopism z listy czasopism, w kolejności zgodnej z ich preferencjami. Rada Naukowa konferencji weźmie to pod uwagę i we współpracy z uwzględnionymi czasopismami zasugeruje autorom czasopismo do publikacji. Należy pamiętać, że ostateczne decyzje o przyjęciu artykułów będą podejmowane przez Recenzentów i Redaktorów poszczególnych czasopism. Autorzy zostaną poproszeni o przesłanie swoich artykułów bezpośrednio do proponowanego czasopisma, z zachownaiem wymagań technicznych i redakcyjnych danego czasopisma.

Lista współpracujących czasopism:

1) Eastern European Journal of Transnational Relations (https://eejtr.uwb.edu.pl/), Polska

2) Financial Law Review (https://www.ejournals.eu/FLR/), Polska

3) Gubernaculum et Administration (https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/GeT/index), Polska

4) Institutiones Administrationis: Journal of Administrative Sciences (https://administrativescience.com/), Węgry

5) Paneurópske právnické listy (https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/), Słowacja

6) Studia Iuridica Cassoviensia (http://sic.pravo.upjs.sk/#gsc.tab=0), Słowacja

7) Studia Juridica et Politica Jaurinensia (https://dfk-online.sze.hu/studia-juridica-et-politica-jaurinensia-2), Węgry

8) Studia Prawnoustrojowe (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp), Polska

9) Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza (https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/9304), Polska

 

V Rada Naukowa Konferencji:

1) Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Uniwersytet Gdański

2) JUDr. Anna Vartašová, assoc. prof., UJPŠ Košice Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

3) Dr. Gábor Hulkó, assoc. prof., Universytet Istvána Széchenyi’ego w Győr

4) Dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

5) Dr. habil. Katalin Egresi, assoc. prof., Universytet Istvána Széchenyi’ego w Győr

6) JUDr. PhDr. Lilla Garay, assoc. prof., Uniwersytet Pan-European, Bratysława

7) Prof. dr hab. Maciej Perkowski, Uniwersytet w Białymstoku

8) Dr hab. Michał Mariański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 

9) Dr Paulina Bieś-Srokosz, assoc. prof., Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

 

VI Rekomendowane hotele:

1. Hotel Révész, https://maps.app.goo.gl/nLdmK8eNjq558gUe8

2. Hotel Arany Szarvas, https://maps.app.goo.gl/Ko3G8xcGzQY9hjwy6

3. Hotel Domus Collis, https://maps.app.goo.gl/21ZQtiEDNLATQ4vw5

4. Barokk Hotel Promenád, https://maps.app.goo.gl/NoQK2zun9ockSvPr7

5. Duna Panzió, https://maps.app.goo.gl/oQWgvHpznNfAM9aM8

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dr. Gáborem Hulkó (hulko.gabor@ga.sze.hu).

 

Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się na Węgrzech!